">

Allegian Health Plans complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Allegian Health Plans does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

   Allegian Health Plans:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  •  Information written in other languages

  If you need these services, contact Member Services.

  If you believe that Allegian Health Plans has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance directly with the plan at:

  Allegian Health Plans
  Appeals and Grievances
  7878 N. 16th Street, Ste. 105
  Phoenix, AZ  85020

   You can also file a grievance with Marisa Smith, Regional Manager, Office for Civil Rights, US Department of Health and Human Services, 1301 Young Street, Suite 1169, Dallas, TX 75202, Phone: (800) 368-1019, Fax (202) 619-3818, TDD: (800) 537-7697, Email:ocrmail@hhs.gov.

   If you need help filing a grievance, Marisa Smith is available to help you.

   You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available here, or by mail or phone at:

   U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201

  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

  Complaint forms are available here.

   

  Language Assistance Service Information

  Spanish

  ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-371-1249 (TTY: 711).

  Vietnamese

  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-371-1249 (TTY: 711).

  Chinese

  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-371-1249 (TTY: 711).

  Korean

  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-371-1249 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

  Arabic

  ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان اتصل برقم 1-888-371-1249 (:رقم هاتف الصم والبكم711).

  Urdu

  خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-888-371-1249(TTY: 711).

  Tagalog

  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-371-1249 (TTY: 711).

  French

  ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888-371-1249 (ATS: 711)

  Hindi

  ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-371-1249 (TTY: 711)
  पर कॉल करें।

  Farsi

  ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-888-371-1249 (TTY: 711)

  German

  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888-371-1249 (TTY: 711).

  Gujarati

  સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 11-888-371-1249 (TTY: 711).

  Russian

  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-371-1249 (телетайп: 711).

  Japanese

  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-371-1249 (TTY: 711)
  まで、お電話にてご連絡ください。

  Laotian

  ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-371-1249 (TTY: 711).